Yellowknife s.r.o.

Tlaková injektáž

Princip injektáže zdiva proti zemní vlhkosti spočívá v navrtání zděné nebo smíšené konstrukce dle zvoleného technologického postupu. Po vyvrtání otvorů, které se provádí ve sklonu tak aby vrty protnuly ložné spáry cihel, se do těchto otvorů vloží a upevní injektážní pakry. Na tyto pakry se připojí hadice injektážního čerpadla. Pod tlakem, který je nedestruktivní, se do zdiva čerpadlem tlačí injektážní jednosložková polyuretanová hmota. Po styku injektážní hmoty s vlhkostí ve zdivu tato hmota začne reagovat – napěňovat, čímž vyplňuje dutiny a kapiláry v ložné maltě ve spárách zdiva a cihly ve zdivu obaluje. Po vytvrdnutí hmoty se ve zdivu vytvoří mechanická bariéra proti vzlínající zemní vlhkosti.

 

Výhody chemické tlakové injektáže

  • - jednoduchost, rychlost (injektování v řádu hodin)
  • - nenarušení objektu ze statického hlediska (nedestruktivní tlak)
  • - životnost (cca 100 let)
  • - odnímání vlhkosti (polyuretan potřebuje k polymeraci vodu, kterou odnímá z vlhkého zdiva)
  • - odolnost vůči agresivní vodě (polymerace probíhá i v případě silně agresivních vod)

 

 

 

Technologie provádění tlakové injektáže

  • - horizontální
  • - vertikální
  • - kombinace vertikální a horizontální
  • - cílenou bodovou
  • - cílenou plošnou

 

 

 

Rádi Vám zpracujeme .